Jaorvergadering 11-11-2021: 49 DAGEN

PROGRAM 2021

Test negatief, deenk positief! In miene kop kleenk toch alaaf.

Ut is zoe wiet: gruutsj make viër os Karnavalsprogram 2021 bekind. Mis 't neet en noteer eug dis tiedsjtippe al in roed, gael en greun op d'r kalender! De koëmende daag giëve viër eug via dizze weeg nog mier informatie uüver wat precies allemaol git gebeure. Blief os dus volge en kal ut vuüral roond! Volgende wiëk bezurge viër eug 't Karnavalskluske, d'r plattegroond vuür Kersteanjelraperszondig en aog nog 'nne flyer mit al dis details uüver os Karnavalsprogram persuunlik in de breevebus.

Zaoterdig 13 februwari: Bagk Oetlaote
Carnavalszaoterdig laot v’r allemaol 't Bagk Oet. Diet dunt v’r same, meh dan wal vanoet de aege woenkamer. Ut ganse durp hilpt os mit. Benujd wie? Vanaf 19.11 oor zunt v’r online mit 'n live oetzending vanoet 't midde van 't midde van 't durp. Loor d’r mit? D'r leenk hievuür is https://twitch.tv/cvdekleindererre. Mis 't neet!

Zoondig 14 februwari: Kerstaenjelrapersjzoondig
Op KerstaenjelrapersZoondig presentere v’r eug d'r Boetegewoene Sjlèntertocht vuür keender.

Vuürig jaor zunt viër mit de Karneval ‘n dael sjpulkes verloëre ien d’r kaffie en d’r zaal. En noe zunt ‘t sjuus die sjpulkes, die viër hèl nuudig hebbe um volgend jaor wir èch Karneval te kinne veere! Gelukkig zien d’r ‘n dael leef luj ien Segietere, die die sjpulkes aafgeloape jaor mit nao haem hebbe genoëme en vuür os hebbe bewaard!

Kin diër, keender van Segietere, oes hilpe um die 11 deenger wir te veende en aan os te laote waete oe ze liegke?! Donderdig kriëge alle keender 'ne plattegroond ien de breevebus en kin de route bepaald wuüre. En tusje 13.11u en 16.11u zunt d'r op de route aog nog e paar echte Segieterse verrassinge! Mis 't neet!

Maondig 15 februwari: Kleindererre Top 33 Kaffee
Op (h)Optochtmaondig presentere viër d'r Top 33 van de Segieterse Sjlagers. Diër kint loestere én loore nao 'n live oetzending vanaf 12.33u sjuus!
KLIK HIE vuür alle info en um te sjtumme!

Diënsdig 16 februwari: Krappe Braoje Drive In
Vanaf 10.33u make viër 'nne roondgank vuür spek en eijer. D'r Drive In git oëpe vanaf 12.01u.

Diënsdig 16 februari 2021 Bagk Iënhoele
Vanaf 20.11 oor

Carnavalsdiënsdig hoël v’r digitaal ‘t Bagk ien. Allemaol same heam sjleet v’r de carnaval in Segietere af. Aog diënsdigaovend dieze leenk gebruke: https://twitch.tv/cvdekleindererre